Komplexné riešenia bez experimentov.

CENNÍK

INTERIÉR • ARCHITEKTÚRA


 

INTERIÉR

 

ZAMERANIE

od 3 €/m2

2 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Obhliadka priestoru.

• Úvodná konzultácia.

• Zameranie skutkového stavu, fotodokumentácia.

• Prekreslenie do digitálnej podoby (formát .dwg).

Mám záujem o cenovú ponuku


 

ŠTÚDIA INTERIÉRU

od 15 €/m2

4-8 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Cena za Interiérový návrh štandardne zahŕňa:

• Dispozičné riešenie – optimalizácia pôdorysov, lepšia predstava o možnostiach využitia priestoru.

• Koncept priestoru – 3D ideový návrh, farebné a materiálové riešenie.

• Foto-realistické vizualizácie – získate veľmi presnú predstavu o finálnej podobe interiéru.

• Pozn. – Cena platí pre interiéry s plochou nad 100 m2. Pri ploche nad 250 m2 je cena počítaná individuálne.

Mám záujem o cenovú ponuku


 

REALIZAČNÝ PROJEKT INTERIÉRU

od 20€/m2

4-8 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Slúži ako detailný návod na realizáciu diela a ako podklad pre cenovú kalkuláciu samotnej realizácie.

• Projekt pre úrady – Ohláška / Stavebné povolenie.

• Technické stavebné výkresy pre realizáciu interiéru, kladacie plány.

• Rozmiestnenie elektroinštalačných, vodoinštalačných a plynoinštalačných prvkov.

• Stolárske prvky – rozkreslenie atypických nábytkov na mieru.

• Rozpočet stavby, stolárskych prvkov a pod. cez našich overených dodávateľov a zhotoviteľov.

• Pozn. – Cena nezahŕňa projekty profesií (napr. statický posudok). V prípade potreby ich zabezpečíme.

Mám záujem o cenovú ponuku


 

AUTORSKÝ DOZOR, KOORDINÁCIA, PRÁCE NAVIAC

od 25€/hod.

individuálna

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Je pre nás dôležité, aby bol výsledok rovnako kvalitný ako samotný projekt. Preto v prípade realizácie na kľúč od nás máte autorský dozor v cene 25 €/hod. Platí pri realizácii cez našich overených dodávateľov a zhotoviteľov.

• Čas strávený na stavbe, ako aj čas potrebný na dopravenie sa započítava do ceny dozoru. Počíta sa každá začatá hodina. Ak je stavba mimo Bratislavy účtujeme dopravné náklady – 0,25€/km.

• Prípadné práce naviac budú honorované v hodinovej sadzbe 25€/hod.

• Služba Dizajnéra – výber materiálov a doplnkov s klientom v predajniach a u dodávateľov – 40,0 €/hod.

Mám záujem o cenovú ponuku


 

ARCHITEKTÚRA

 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

od 10 €/m2

4-6 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Pre začatie prác sú potrebné:

a – Územnoplánovacia informácia (UPI) z miestneho stavebného úradu a

b – Polohopis a výškopis pozemku v digitálnom formáte (.dwg) so zakreslenými inžinierskymi sieťami.

• Výsledkom štúdie je koncept s jasným dispozičným riešením, prevádzkovými vzťahmi a exteriérovými vizualizáciami.

• Pozn. 1 – Cena platí pri novostavbách a pre max. 2 variantné riešenia.

• Pozn. 2 – Pri EPD domoch (Energeticky Pasívne Domy) je cena za štúdiu min. o 20% vyššia

Mám záujem o cenovú ponuku


 

PROJEKTY PRE ÚRADY

od 15 €/m2

5-10 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Vypracujeme projekt architektúry pre stavebné povolenie, prípadne územné rozhodnutie.

• Zabezpečíme vyhotovenie projektov všetkých profesií potrebných pre vydanie stavebného povolenia (statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia a pod.).

• Pozn. 1 – Projekty jednotlivých profesií nie sú započítané v cene projektu architektúry (napr. projekt statiky, zdravotechniky, elektroinštalácií a bleskozvodu, plynofikácie, energetické posúdenie objektu a pod.). Všetky potrebné profesie zabezpečíme individuálne podľa potreby a rozsahu projektu.

• Pozn. 2 – Cena nezahŕňa inžiniering a vybavovanie povolení.

Mám záujem o cenovú ponuku


 

REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

od 15 €/m2

5-10 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Vypracujeme podrobnú projektovú dokumentáciu potrebnú pre vyhotovenie rozpočtu stavby. Dokumentácia zároveň slúži ako podrobný návod pre realizáciu stavby.

• Obsahuje Situačný výkres, Technické stavebné výkresy, Detaily, Výpisy prvkov (okná, dvere, klampiarske prvky a pod.)

• Pozn.1 – Cena nezahŕňa projekty jednotlivých profesií (napr. projekt statiky, zdravotechniky, elektroinštalácií a bleskozvodu, plynofikácie a pod.). Potrebné profesie zabezpečíme individuálne.

• Pozn.2 – V prípade, že máte záujem riešiť projekt interiéru cez nás, odporúčame jeho vypracovanie ešte pred realizačným projektom stavby.

• Pozn. 2 – Pri EPD domoch (Energeticky Pasívne Domy) je cena za Realizačný projekt min. o 30% vyššia

Mám záujem o cenovú ponuku


 

AUTORSKÝ DOZOR

20-30 €/hod.

individuálna

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Je pre nás dôležité, aby bol výsledok rovnako kvalitný ako samotný projekt. Preto pri realizácii spolupracujeme najmä s overenými partnermi. Zároveň zabezpečíme koordináciu jednotlivých zhotoviteľov. Pri realizácii cez našich overených dodávateľov a zhotoviteľov máte autorský dozor v cene 20 €/hod.

• Ak sa rozhodnete pre realizáciu cez iné firmy, za dozorovanie účtujeme 30 €/hod.

• Pozn. – Čas strávený na stavbe, ako aj čas potrebný na dopravenie sa započítava do ceny dozoru. Počíta sa každá začatá hodina. Ak je stavba mimo Bratislavy účtujeme aj dopravné náklady – 0,25€/km

Mám záujem o cenovú ponuku


 

POZNÁMKA

Každý projekt je jedinečný, preto uvedené ceny sú len orientačné, stanovené na základe našich doterajších skúseností. Všetky projekty naceňujeme individuálne podľa rozsahu a konkrétnych požiadaviek klientov.

Ak máte záujem o presnejšiu cenovú ponuku zodpovedajúcu Vašim špecifikám, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru, emailom alebo telefonicky.

KONTAKT

 

ARCHILAB
Architektonický a interiérový ateliér

Kupeckého 516/3, 821 08 Bratislava
info@archilab.sk
+421 907 843 986

 

 

IČO: 45 244 294
DIČ: 107 974 1333
Zaujali sme Vás?

NAPÍŠTE NÁM